Závěrečná zpráva ke dni 31.1.2023

PTAČÍ KRMÍTKA, monitoring druhů ve spolupráci se školami

Do programu PTAČÍ KRMÍTKA se ve školním roce 2021/2022 zapojilo celkem 15 partnerských škol, na jejichž zahradách byla instalována krmítka (a pítka) za účelem zlepšení podmínek pro život ptáků a současně bylo žákům a studentům umožněno zapojit se do sledování výskytu ptačích druhů ve školních zahradách na území hl. m. Prahy.

Pod dohledem pedagogů sestavili žáci a studenti kompletní seznam ptačích druhů, které v průběhu školního roku 2021/2022 na zahradách a pozemcích škol pozorovali. Tato pozorování jsou přehledně shrnuta v přiložené tabulce (tab. 1).

Nejvíce druhů, celkem 28, bylo zaznamenáno na zahradě Základní školy Mazurská na Praze 8. Nejméně druhů pak pozorovali žáci a pedagogové ze ZŠ Charlotty Masarykové (5 druhů). Nízký počet zaznamenaných ptačích druhů je v případě školy v této okrajové části města spíše překvapivý. Důvodem však může být skutečnost, že v blízkosti školy se nachází vilová čtvrt se zahradami, které přímo sousedí s přírodní rezervací Homolka a ptáci se tudíž drží převážně zde. Stejně jako ve školním roce 2019/2020, i tentokrát se druhý nejvyšší počet ptačích druhů podařilo zaznamenat žákům a pedagogům v ZŠ Křesomyslova, celkem 21, což opět dokládá, že i v centru metropole je možné ptákům vytvořit podmínky, které mohou tuto druhovou rozmanitost na daném místě značně podpořit (viz graf 1).

Graf 1. Celkové počty ptačích druhů pozorovaných na zahradách a pozemcích škol zapojených do projektu Ptačí krmítka ve školním roce 2021/2022.

Abychom porovnali, jestli se liší početnost ptačích druhů pozorovaných ve školách umístěných blíže městského centra a ve školách umístěných spíše v okrajových částech města, rozdělili jsme školy opět podle jejich polohy do dvou skupin (střed/okraj) (Mapa 1).

Oproti minulému sledovanému období, statistická analýza (Mann-Whitney U Test) tentokrát neprokázala ve školách na okrajových částech Hl. města Prahy větší rozmanitost pozorovaných ptačích druhů než ve školách umístěných blíže městskému centru (p > 0,05) (Graf 2).

Mapa 1. Rozdělení škol podle jejich polohy. červená značka – střed; modrá značka – okraj.

To může být způsobeno nízkým počtem škol z centra Hl. města Prahy, které se ve školním roce 2021/2022 do projektu zapojily nebo pro život ptáků nevhodnými úpravami, kterými školní zahrady některých základních škol z okrajových částí Hl. města Prahy v nedávné době prošly.

Graf 2. Závislost počtu pozorovaných druhů na poloze školy.

Zastoupení jednotlivých druhů ve školních zahradách je znázorněno v Grafu 3. Všechny školy na své zahradě zaznamenaly sýkoru koňadru, straku obecnou a kosa černého. Ptačí druhy, které byly zaznamenány ve více než polovině škol (> 50%), jsou: holub domácí, sýkora modřinka, pěnkava obecná, sojka obecná, strakapoud velký, hrdlička zahradní, žluna zelená, vrabec polní, holub hřivnáč, Méně časté druhy, které žáci, studenti a pedagogové na zahradách a pozemcích škol pozorovali, byly: brhlík lesní, zvonek zelený,  špaček obecný, havran polní, červenka obecná, drozd zpěvný, kavka obecná, mlynařík dlouhoocasý, rehek domácí, drozd kvíčala, rehek zahradní, poštolka obecná, pěnice černohlavá, stehlík obecný, kachna obecná, vrabec domácí, slípka zelenonohá, budníček menší, dlask tlustozobý, krahujec obecný, rorýs obecný, šoupálek krátkoprstý, králíček obecný a střízlík obecný. Slípka zelenonohá a posledních 7 druhů ptáků bylo zaznamenáno pouze na jedné z 15 sledovaných lokalit.

Graf 3. Zastoupení ptačích druhů pozorovaných v jednotlivých školách.

Tab. 1 Seznam druhů ptáků pozorovaných na zahradách a pozemcích partnerských škol  

a/- daný druh byl/nebyl pozorován; pole se šedivým podkladem reprezentují školy ve středu Hl. města Prahy

Za zmínku jistě stojí také zajímavý posun některých běžných druhů jako například vrabce domácího, který se z 9. pozorovaného druhu posunul na příčku 10. nebo špačka obecného, který se z 6. nejčastěji pozorovaného druhu propadl na 7. pozici. Opačný trend pozorujeme u šplhavců, kdy se strakapoud velký posunul z pozice 7. nejčastěji sledovaného druhu v minulém období na pozici 3. v nynějším období. Podobně je tomu také u žluny zelené, která se posunula ze 7. na 4. nejčastěji pozorovaný druh ve školních zahradách základních škol zapojených do projektu.

Celkový výčet 36 ptačích druhů zaznamenaných na zahradách a pozemcích pražských škol zapojených do programu Ptačí krmítka, monitoring druhů ve spolupráci se školami dokládá, že školní zahrady mohou být pro ptáky důležitou součástí jejich životního prostředí, a tudíž má smysl ptákům životní podmínky na školních zahradách i nadále zlepšovat a zapojovat žáky, studenty a pedagogy do projektu, který toto zlepšení zajistí.

Závěrečnou zprávu sestavila: Mgr. Dana Adamová

 

Závěrečná zpráva ke dni 31. 1. 2021

V letech 2019 - 2020 uskutečnila Ornita projekt MONITORING PTAČÍCH DRUHŮ ve spolupráci se školami.
Společně se žáky partnerských školy byly vyrobeny hnízdní budky, krmítka a pítka pro ptáky, které byly následně vě školních zahradách instalovány. Žáci pořizovali záznamy z pozorování ptačích druhů ve školní zahradě a Ornita obdržela od škol seznamy ptačích druhů, které byly ve školních zahradách pozorovány.
 
Výsledky pozorování jsou zajímavé:
 
Nejvíce druhů, celkem 37, bylo zaznamenáno na městské zahradě Na Křtině (zahrada Ornity se zkušebním provozem). Nejméně druhů pak pozorovali žáci a pedagogové v ZŠ Na Smetance (6 druhů). ZŠ Na Smetance je umístěna v centru Hl. města Prahy, a proto nižší diverzita pozorovaných ptačích druhů není v tomto případě nic překvapivého. Avšak druhý nejvyšší počet ptačích druhů se podařilo zaznamenat žákům a pedagogům v ZŠ Křesomyslova, celkem 21, což poukazuje na skutečnost, že i v centru metropole je možné ptákům vytvořit podmínky, které mohou tuto druhovou rozmanitost na daném místě značně podpořit.
 
Graf 1. Celkové počty ptačích druhů pozorovaných na zahradách a pozemcích škol zapojených do projektu Ptačí krmítka ve školním roce 2019/2020.
 
Všechny školy na své zahradě zaznamenaly sýkoru koňadru a straku obecnou. Ptačí druhy, které byly zaznamenány ve více než polovině škol, jsou: sýkora modřinka, hrdlička zahradní, kos černý, holub hřivnáč sojka obecná, holub domácí, špaček obecný, brhlík lesní, pěnkava obecná, strakapoud velký a žluna zelená. Méně časté druhy, které žáci, studenti a pedagogové na zahradách a pozemcích škol pozorovali, jsou: vrabec polní, zvonek zelený, vrabec domácí, mlynařík dlouhoocasý, rehek zahradní, červenka obecná, poštolka obecná, rehek domácí, bažant obecný, havran polní, budníček menší, sýkora babka, pěnice černohlavá, sýkora uhelníček, drozd zpěvný, stehlík obecný, drozd kvíčala, dlask tlustozobý, krahujec obecný, kavka obecná, vlaštovka obecná, kachna divoká. Posledních 9 druhů ptáků bylo zaznamenáno pouze na jedné z 21 sledovaných lokalit.
 
Graf 2. Zastoupení ptačích druhů pozorovaných v jednotlivých školách.
 
 
Celkový výčet 44 ptačích druhů zaznamenaných na zahradách a pozemcích pražských škol zapojených do programu Ptačí krmítka však dokládá, že školní zahrady mohou být pro ptáky důležitou součástí jejich životního prostředí a tudíž má smysl ptákům životní podmínky na školních zahradách i nadále zlepšovat a zapojovat tak žáky, studenty a pedagogy do projektů, které toto zlepšení zajistí.
 
Školní zahrady totiž často představují nezanedbatelnou součást městské zeleně a prozatím není zcela jasné, jakou roli hraje množství zeleně, přítomnost vodních zdrojů, dutin, či nakolik je pro ptáky významná přítomnost prvků zajišťujících dostatek hmyzu. Zajímavé by bylo také zjistit, nakolik ptačí společenstva ovlivňuje přítomnost nevhodných prvků jako je zastavěná plocha či skleněné plochy.
 
Dlouhodobé zapojení škol do programu Monitoring ptačích druhů ve spolupráci se školami, tak může přinést zajímavé výsledky o druhové rozmanitosti a distribuci ptáků na území Hl. města Prahy. Pozorovat ptáky na krmítku však může úplně každý. Je to zábava, která se nikdy neomrzí. 
 

 

Sdílet