PTAČÍ ZAHRADA - recenze

doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.

povolání: vysokoškolský pedagog

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK (učitelství pro 2. stupeň základní školy) a Přírodovědeckou fakultu UK (obor systematická biologie a ekologie). Následovala učitelská praxe na základní a střední škole, působení ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady. Od r. 1993 působí jako pedagog Přírodovědecké fakulty UK. Předsedkyně Klubu ekologické výchovy, členka pracovní skupiny při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, čestná členka České komise pro UNESCO. Autorka a recenzentka učebnic pro ZŠ, SŠ, monografií zaměřených na problematiku inovativních metod výuky a profesní vzdělávání koordinátorů environmentální výchovy. Zkušenosti z oblasti badatelsky orientovaného vyučování využila při posuzování publikace i pracovních listů Ptačí zahrada  a hodnocení využitelnosti této publikace pro cílovou skupinu žáků ZŠ a SŠ.

Publikace PTAČÍ ZAHRADA - badatelství ve školních zahradách
Podpora badatelství od předškoláků až po maturanty je jeden z klíčových cílů dlouhodobého záměru vzdělávání MŠMT. Jak jej naplnit? To není vždy jednoduché, neboť školy jsou omezeny přístrojovým vybavením odborných učeben a laboratoří a je potřeba hledat náměty i mimo budovy škol. Vhodným a dostupným prostředím mohou být například zahrady, učebny v přírodě, školní naučné stezky a další lokality.

Myšlenku využití školních zahrad pro aktivní badatelskou činnost žáků měli také autoři a tým konzultantů při přípravě publikace Ptačí zahrada. Vždyť ptáci jsou přeci všude a je jich poměrně dost. Navíc reprezentují široké spektrum biotopů od řek a rybníků počínaje až po parky a další městkou zeleň konče. A co vybavení potřebné pro pozorování ptáků? Začínajícímu i pokročilejšímu badateli zcela postačí dalekohled a pro dokumentaci fotoaparát.

Původním záměrem bylo vydání knihy především pro 60 pražských partnerských škol zapojených do projektu „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“, které organizovala Ornita z.ú. v letech 2010-2016. Žáci z těchto partnerských škol vlastnoručně vyrobili ptačí budky a s pomocí ornitologa je vyvěsili ve školních zahradách, učebnách v přírodě či dalších lokalitách v okolí školy, kde bylo možné vyzkoušet, zda místní zpěvní ptáci přijmou nabídku nových hnízdních příbytků.   

V průběhu dalších let, kdy se v budkách vylíhla a byla vyvedena ptačí mláďata, padla důležitá otázka – je potřeba o ptačí budky dále nějak pečovat? Je možné vytvořit ptákům ve školních zahradách podmínky, které by jejich hnízdění podpořily? Jak pečovat o zahradu, aby se stala vhodným domovem pro zpěvné ptactvo v průběhu celého roku?  Nejde přece jen o hnízdění a vyvedení mláďat, ale také o zajištění dostatku vhodné potravy, přikrmnování v zimě, uhašení žízně v parném létě…

K zodpovězení všech otázek kolem péče o ptáky máme zde pomocníka a rádce v podobě této příručky. Vzhledem k praktické využitelnosti a zvýšení informovanosti pedagogů, žáků, ale i širší veřejnosti např. rodičů, byla publikace vydána ve vyšším nákladu. Hlavním záměrem autorů bylo, aby se kniha dostala i k žákům, kteří se dosud projektu nezúčastnili.

Součástí publikace Ptačí zahrada je také CD se soubory metodických listů. Ty lze velmi dobře využít pro samostatnou a tvůrčí práci žáků základních i středních škol.  Dozví se, nejen to, jak zahradu vhodnou pro život ptáků vyprojektovat, jsou zde také informace k rozlišování jednotlivých druhů ptáků (určovací klíč), kdy základem jejich rozlišování je znalost diakritických znaků, nikoli určování jednotlivých druhů podle vyobrazení v atlasu.

Vytváření školní zahrady je proces dlouhodobý, a proto je potřeba mít hned od počátku koncepci takového zařízení v okolí školy.  Které dřeviny vysadit, kde trávník, kam s ptačí budkou… Pokud si pozorně pročtete úvodní stránky publikace, najdete příklady a tipy, jak lze při spolupráci žáků s pedagogy ptačí zahradu nejenom založit, ale také postupně vytvářet a dlouhodobě vylepšovat.

V pracovních listech jsou pak k dispozici náměty na výrobu důležitých zahradních prvků pro ptáky, které mohou žáci svépomocně vyrobit a ve školní zahradě rozmístit. Někdy stačí i drobnost, například vhodné pítko či krmítko, a rázem můžete pozorovat, jak významně taková úprava zahradu přímo pod vašimi okny pozvedne. S využitím badatelských aktivit je možné si ověřit, že čím více prvků, např. bylin a dřevin, budeme v zahradě mít, tím více ptačích druhů k zahnízdění či návštěvě zahrady přilákáme. Zajistíme-li ptákům dostatek vody, úkrytů a potravy, bude nám odměnou zahrada plná života, z níž se bude často ozývat ptačí zpěv a stromy i keře budou díky přítomnosti ptáků zdravější.

Zpětnou vazbu nabízejí také didaktické testy, konkrétní náměty pro bádání, jako je pozorování ptactva v zahradě, které mohou žáci za pomoci učitelů provádět přímo v blízkosti školy. V závěru publikace je uveden i výkladový slovník odborných pojmů, použitých v textu knihy.

Publikace nabízí využití ve výuce přírodopisu, biologie, povinně volitelných předmětů (biologicko-chemická či ekologická praktika) nebo kroužků.  Může inspirovat také vychovatelky ve školních družinách ke zpestření programů i zájmové činnosti žáků. Mimo jiné může publikace napomoci k relaxaci a k uvolnění napětí z vysokého pracovního tempa. Na adrese info@ornita.cz jsou průběžně vítány jakékoli připomínky, návrhy na zlepšení a zkušenosti s používám publikace. 

Ještě před vydáním knihy se ale ukázalo, že zájem o podobnou publikaci mají i školy, které se do projektu „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“ nezapojily. Publikaci je proto možno objednat na stránkách www.ornita.cz.

Za celý autorský tým nezbývá nic jiného než popřát badatelům zajímavé „úlovky“ a uspokojení z nevšedních zážitků ve školních zahradách.
 

Sdílet